Algemene voorwaarden

Vervoer

Al de goederen reizen steeds op risico van de klant, zelfs als ze franco worden verzonden. De verkoper neemt in geen geval enige verantwoordelijkheid op zich van welke aard ook om reden van het vervoer, zelfs als dit franco geschiedt. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de kosten van vervoer ten laste van de koper.

   

Betalingen

De prijzen zijn vastgesteld in overeenstemming met de besluitwetten en omvatten geen verpakking noch vervoer. 

   

Voor het leeg goed wordt de aangerekende prijs terugbetaalbaar, indien het franco binnen de drie maanden in goede staat en voor-zien van de etiketten teruggezonden wordt. 

   

Bij bestellingen beneden 300€ worden 30€ kosten aangerekend. 

   

Al onze facturen zijn netto en contant betaalbaar te 2340 Beerse, Biezenstraat 27, zelfs wanneer wij op welke wijze ook, laten incasseren. Wij behouden ons het recht voor de goederen terug op te laden of niet te lossen, indien de klant weigert te betalen. 

   

Ingeval van faling of staat van onvermogen van de klant heeft de verkoper het recht de koop geheel of gedeeltelijk te annuleren. 

   

De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag of enig ander feit dat de insolvabiliteit van de koper zou kunnen doen voorzien, brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee en laat tevens toe de uitvoering van alle lopende overeenkomsten te schorsen en/of de lopende overeenkomsten te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder recht op schadevergoeding voor de koper, maar onder voorbehoud voor ons de aldus geleden schade op de koper te verhalen. 

   

Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, interesten ad 24% per jaar lopen en een forfaitaire schadevergoeding zal tevens verschuldigd zijn gelijk aan 15% van het totaal onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 125€. Alle inningskosten vallen ten laste van de koper. 

   

Zolang de geleverde goederen niet betaald zijn, blijven zij ons eigendom. Het risico van eigendom wordt echter gedragen door de klant.

   

Etiketten

Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de benaming der goederen met onze producten vervaardigd. Het is aan te bevelen geen etiketten te gebruiken zonder bij voorbaat onderzocht te hebben of deze in overeenstemming zijn met de Belgische wetten. 

   

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies, schade of lichamelijk letsel dat zou voortspruiten uit het gebruik van de doorons geleverde producten.

   

Klachten

Elke klacht moet per aangetekende brief en binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen aan ons gericht worden. Zoniet zullen zowel de levering als de factuur als goedgekeurd beschouwd worden. Wanneer wij de klacht gegrond bevinden, behouden wij de keuze ofwel een schadevergoeding te betalen of koopwaar in vervanging te leveren. In geen geval kan de koper een eventuele klacht als voorwendsel gebruiken om de betaling van een factuur te verdagen.

   

Geschillen 

Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om kennis te nemen van de gedingen en de geschillen tussen partijen. Het Belgisch recht is van toepassing.

Categorieën